Lagar och regler

De regler och bestämmelser som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Arboga kommun finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur den kommunala VA-verksamheten ska skötas.

Lagen om allmänna vattentjänster

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande över.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Lokala, allmänna bestämmelser

De lokala bestämmelserna, beslutade av kommunfullmäktige, kallas Allmänna bestämmelser för användande av Arboga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar eller kort och gott ABVA. I ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har gentemot den kommunala VA-verksamheten.

Allmänna bestämmelser, ABVA.Pdf, 216.9 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 217 kB.

Information till fastighetsägare

Information med förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och ABVA:

Information till fastighetsägarePdf, 541.9 kB. Pdf, 542 kB.

Krav på kommunen

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets hantering och kvalitet. Kraven finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)

Planering av vatten och avloppsförsörjning

EU:s ramdirektiv för vatten ligger till grund för vattenförvaltningsarbetet i Sverige. Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus. Övergödning, fysisk påverkan, miljögifter och förekomster av främmande arter i vatten är några av de miljöproblem som kommuner, myndigheter och organisationer har ett gemensamt ansvar för att åtgärda.

För Arbogas del behöver miljöstatusen förbättras i Hjälmaren, Arbogaån och andra vattendrag.

Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna för respektive län bedömt statusen i alla större vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten. För att uppnå miljökvalitetsnormerna för alla vattenförekomster har Vattenmyndigheten tagit fram ett åtgärdsprogram. Genom programmet har kommuner och myndigheter fått ansvaret för att genomföra vattenförbättrande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. En av åtgärderna i programmet är att kommunerna ska upprätta VA-planer.

En VA-plan har arbetats fram av Arboga kommun tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Kommunfullmäktige antog VA-planen den 25 april 2018, § 58.

VA-planen är ett styrdokument som beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas i kommunen. Dokumentet omfattar Arboga kommuns planering av VA-försörjningen utanför befintliga VA-verksamhetsområden.

Arboga kommuns VA-plan Pdf, 5 MB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens vatten och avlopp AB

Gunnarsrovägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga