Barn- och elevhälsa

Barnhälsa i förskolan

Förskolan ska erbjuda varje barn en god miljö för utveckling, lärande och lek och särskilt uppmärksamma och hjälpa de elever som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

På varje förskoleområde finns ett barnhälsoteam med specialpedagoger. Man har också tillgång till skolpsykolog och kontakperson för stöd till föräldrar.

Om ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd, så kan kommunen ansöka om pengar för att anpassa verksamheten.

Läs mer här om barnhälsa och stödinsatser i förskolan

Elevhälsa i förskoleklass, grundskolan, anpassad grundskola och gymnasieskolan

Elevhälsan ska främja elevernas utveckling, förebygga att skolproblem uppstår och ta hand problem om de trots allt har uppkommit.

Alla elever har regelbunden tillgång till skolsköterska och skolläkare. Eleverna har också tillgång till kurator, skolpsykolog och specialpedagog som alla arbetar med hälsofrämjade insatser.

Läs mer här om skolans elevhälsoteam

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ann Myrelid

VERKSAMHETSCHEF SAMLADE ELEVHÄLSAN

Skolsköterska Ladubacksskolan