Gymnasiearbete för högskoleförberedande program

Här hittar du information om gymnasiearbetet (GA) för dig som går ett högskoleförberedande program.

Introduktion till GA

Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

 • Gymnasiearbetet är obligatoriskt och omfattar 100 poäng.
 • Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp men bedöms alltid individuellt.
 • Gymnasiearbetet har endast två betygssteg; E och F.
 • Du måste få ett E för att få gymnasieexamen.
 • Betyget räknas inte med i meritvärderingen till högskolan.

Läs mer om examensmålen för ditt program och gymnasiearbetet på Skolverkets webbplats.

Skolverket om examensmålen

Skolverket om gymnasiearbetet

Utgångspunkter för GA

Arbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen inom programmet.

 • Du formulerar en frågeställning.
 • Du planerar, genomför och utvärderar ett större arbete.
 • Gymnasiearbetet ska likna ett vetenskapligt arbete och bygga på vanligt förekommande arbetssätt och metoder som förekommer inom högskolan.
 • Du ska redovisa gymnasiearbetet på ett sätt som efterliknar de redovisningsformer som förekommer inom relevanta högskoleutbildningar.
 • Gymnasiearbetet ska innehålla en kort sammanfattning på både svenska och engelska.
 • Du ska presentera och diskutera arbetet och dessutom ge respons på andra gymnasiearbeten vid ett responstillfälle när arbetet är färdigt.

Loggbok

Du ska föra en egen loggbok under tiden arbetet pågår. Där berättar du

 • vad du har gjort och när du gjorde det
 • dina tankar om hur du ska gå vidare
 • ändringar som kan behöva göras
 • dina tankar, planer och eventuella problem
 • idéer och frågor som du har till handledaren
 • annat som du tycker är viktigt att dokumentera.

Loggboken ska du börja skriva så fort arbetet satt igång. Ta för vana att skriva regelbundet. Delar av loggboken kan du sedan ha nytta av när du skriver uppsatsen och utvärderar resultatet.

Formulera frågeställning

När du har funderat ut ett ämne inom programmets centrala kunskapsområden är det dags att formulera en frågeställning.

Vad är det du vill ta reda på, testa eller undersöka? Frågeställningen ska vägleda dig i ditt arbete och du ska därför formulera den så klart och tydligt att den blir möjlig att undersöka, granska eller testa. Frågeställningen bör vara relativt kortfattad.

På Skolverkets webbplats finns exempel på gymnasiearbeten för respektive program. Här kan du få idéer till ämnen för ett gymnasiearbete och se hur du kan formulera en frågeställning.

Skolverkets exempel på gymnasiearbeten

I inledningsfasen av ditt arbete är det också viktigt att tänka på att avgränsa arbetet så att det inte blir för stort och inte kan genomföras.

Här hittar du två viktiga texter om forskningsetik.

God forskningssed Pdf, 1 MB.

Forskningsetiska principer Pdf, 446 kB.

Rapporter

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig uppsats med en kort sammanfattning på svenska och engelska. Det finns två mallar, en som heter Uppsats och en som heter Rapport.

 • Om du har valt att göra en litteraturstudie eller en undersökning av något slag, väljer du mallen som heter Uppsats.
 • Om du valt att göra något mer praktiskt, till exempel att genomföra ett projekt, väljer du mallen som heter Rapport.

Ladda ner mallen som du ska använda till din dator. Byt namn så att du vet att det är din uppsats/rapport. Behåll alla rubriker och fyll på med din egen text. Det finns instruktioner (i rödlila) som du tar bort när uppsatsen/rapporten är klar.

Uppsatsmall (word) Word, 425 kB.

Rapportmall (word) Word, 408 kB.

Rapportmall (pages)

Här kan du se en skiss på hur rapporten ska se ut.pdf Pdf, 76 kB.

Här får du hjälp med det vetenskapliga språket, skrivprocessen och källförteckningar: Vetenskapligt skrivande på Vasagymnasiet

Källhänvisning och källförteckning på Vasagymnasiet

Presentation och respons

Du ska presentera, diskutera och ge respons på en kamrats gymnasiearbete. Detta sker i en grupp där handledaren leder seminariet och du är respondent och opponent. En opponent granskar arbetet och ger konstruktiv kritik, medan respondenten försvarar sitt arbete. Läs mer i instruktionerna:

Instruktioner inför responstillfället Pdf, 331 kB.

Observera att Vasagymnasiets policy vid prov och inlämningsuppgifter även gäller för gymnasiearbetet.Vasagymnasiets handlingsplaner

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kerstin Berggren

GYMNASIEBIBLIOTEKARIE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag-torsdag: 8.30-16, fredag 8.30-15